کلید جاودانگی

کلید جاودانگی: آشکار کردن تاریخ مخفی دینی بدون نام

کتاب «کلید جاودانگی: آشکار کردن تاریخ مخفی دینی بدون نام»، یک تحقیق نوآورانه و مناقشه‌برانگیز در مورد نقش مواد روان‌نما در تجربه الهی انسان در طول تاریخ غرب است که ممکن است پایه‌های کلیسا را بلرزاند.

کلید جاودانگی: آشکار کردن تاریخ مخفی دینی بدون نام Read More »