روان‌نما
انجمن روان‌نمای فارسی زبانان

واژه نامه

آسیب – تروما  – Trauma

آگاهی – Consciousness

اصول مداری – Integrity

انصاف مداری – بهره مندی به فراخور – بهره مندی متناسب – Equity

بر پایه شواهد – Evidence based

بر پایه علم – علمی – Science based

برنشان – همراه در سفر روان نما – Sitter

 برنشاندن – همراهی کردن در سفر روان نما – To sit

تسهیلگر – Catalyst

تنوع – Diversity

حالت‌های تغییر یافته آگاهی – Altered States of Consciousness

خرد – حکمت – Wisdom

روان نما – Psychedelic

روان درمانی – Psychotherapy

روانشناسی فرا فردی – Transpersonal Psychology 

فرا فردی – Transpersonal

هماهنگی – Harmony

 همه‌پذیری – فراپذیری –  فراگیری – Inclusivity