روان‌نما
انجمن روان‌نمای فارسی زبانان

رویدادها

کلاس ها :: دوره ها :: حلقه های یکپارچه سازی

ثبت نام و اطلاعات بیشتر

رویدادهای آینده

 کلاس : دوره آموزشی همراهی در سفر روان‌نما  ـ دو جلسه ۹۰ دقیقه ای آن لاین ـ راهنما  ـ تاریخ

 کلاس : دوره آموزشی همراهی در سفر روان‌نما  ـ دو جلسه ۹۰ دقیقه ای آن لاین ـ راهنما  ـ تاریخ

 کلاس : دوره آموزشی همراهی در سفر روان‌نما  ـ دو جلسه ۹۰ دقیقه ای آن لاین ـ راهنما  ـ تاریخ

رویدادهای گذشته

 کلاس : دوره آموزشی همراهی در سفر روان‌نما  ـ دو جلسه ۹۰ دقیقه ای آن لاین ـ راهنما مهران سید امامی ـ تاریخ:

حلقه یکپارچه : دو جلسه ۹۰ دقیقه ای آن لاین ـ راهنما مهران سید امامی ـ تاریخ:

 کلاس : دوره آموزشی همراهی در سفر روان‌نما  ـ دو جلسه ۹۰ دقیقه ای آن لاین ـ راهنما مهران سید امامی ـ تاریخ:

 کلاس : دوره آموزشی همراهی در سفر روان‌نما  ـ دو جلسه ۹۰ دقیقه ای آن لاین ـ راهنما مهران سید امامی ـ تاریخ:

باز خورد ها