آیواسکا

آیوواسکا

آیوواسکا در آیین های بومی و مراسم شمنی دست کم به مدت ۴۰۰ سال و احتمالا هزاران سال استفاده می‌شود. نام آیوواسکا از زبان Quechua گرفته شده است، زبانی که تصور می‌شود که ریشه در امپراتوری Incan دارد و امروزه هنوز در برخی از مناطق آمریکای جنوبی صحبت می‌شود.

آیوواسکا Read More »