روان‌نما
انجمن روان‌نمای فارسی زبانان

RavanNama's Logo

Our logo is a stylized rendition of the Persepolis lotus, featuring twelve exquisite petals and a captivating circular center. The Persepolis lotus symbolizes the profound values of community, knowledge, peace, health, love, human spiritual growth, and the eternal cycle of life within ancient Persian culture.

The Persepolis lotus, a cherished emblem with a rich history dating back over 3000 years, adorns countless ancient Persian artifacts. Its enduring presence throughout the ages attests to its timeless significance, encapsulating the wisdom and aspirations of a civilization steeped in profound spirituality.

Revered as a symbol of unity, our logo stands as a testament to the power of togetherness, embracing the collective strength and interconnectedness of individuals. Just as the petals of the Persepolis lotus merge harmoniously, so too do we unite, fostering a sense of belonging and shared purpose.

Within its elegant form, the Persepolis lotus imparts the pursuit of knowledge, inspiring us to seek wisdom, broaden our horizons, and unravel the mysteries of existence. It embodies the quest for peace, reminding us of the importance of harmony and tranquility in our lives and interactions with others.

The lotus serves as a beacon of health and well-being, symbolizing vitality, rejuvenation, and the transformative power of self-care. It represents the boundless capacity for love, urging us to embrace compassion, empathy, and kindness towards all beings.

Deeply rooted in the human spirit, the Persepolis lotus nurtures the growth of our inner selves, reminding us of the infinite potential for personal development and spiritual enlightenment. It encompasses the sacred circle of life, embracing the cyclical nature of existence, birth, death, and rebirth.

With profound reverence for the ancient Persian culture, our logo encapsulates the essence of the Persepolis lotus, serving as a visual embodiment of our values and aspirations. It is a testament to our commitment to foster a harmonious, inclusive, and purpose-driven community, guided by the timeless wisdom of the past and illuminated by the aspirations of the future.

نماد روان‌نما

نماد ما برگرفته از گل نیلوفر آبی به کار رفته در نگاره های تخت جمشید است. دایره مرکزی این نماد با دوازده برگ احاطه شده که نمایانگر ارزش‌های اجتماعی، دانش، صلح، سلامت، عشق، رشد معنوی و چرخه جاودان زندگی در فرهنگ باستانی ایران است.

گل نیلوفر آبی که بسیاری  از آثار باستانی ایرانی را زینت می‌بخشد ، نمادی گرامی با تاریخچه‌ای غنی است که بیش از ۳۰۰۰ سال قدمت دارد. حضور پایدار آن در طول تاریخ شاهدی بر ارزش زوال ناپذیر آن است که  از حکمت و آرزوهای تمدنی سرشار از معنویتی ژرف حکایت می کند.

این نماد وحدت آفرین برای ما نشانه همبستگی، قدرت جمعی و پیوند تک تک اعضای جامعه است. ما نیزدر کنار هم همانند گلبرگهای به‌هم تنیده و هماهنگ نیلوفر، احساس تعلق و داشتن هدفی مشترک را تقویت می‌کنیم.

گل نیلوفر با ظرافت خود ما را به جستجوی دانش و خرد دعوت می کند و الهام بخش ما برای شکستن و گسترش مرزهای ذهن و کشف راز هستی می شود. نیلوفر یادآور این است که صلحی که در جستجوی آنیم، در سایه تعادل و آرامش در درون و درتعامل با دیگران محقق می شود.

افزون بر این، نیلوفر نشان سلامت و بهزیستی است . نمایانگر نیروی شفا دهنده، جوانی بخش، بازسازی کننده و زندگی آفرین مراقبت از خویشتن است. این نگاره نماد قدرت بی‌انتهای عشق است که ما را به مهربانی، همدلی و مهرورزی به همه موجودات تشویق می‌کند.

این نماد که در اعماق روح انسانی ریشه دارد، وجود حقیقیمان را تغذیه می کند و تواناییهای بی پایانمان برای رشد فردی و روشن شدگی معنوی یادآور می شود. حلقه گل نماد چرخه مقدس زندگی و حقیقت چرخواره زندگی، مرگ و بازپیدایی است.

با احترام عمیق به فرهنگ ایران باستان، نماد انجمن ما تجلی ارزشها و آرزوهای اعضای آن است. این نماد گواه تعهد ما به رشد جامعه ای هماهنگ، فراگیر و هدفمند است که همواره تحت رهنمود خرد مانای پیشینیان و امید به آینده هدایت می شود.